Company address:

Landwirtschaftsverlag GmbH

Bornaische Straße 210
04279 Leipzig
Germany